b-w_2_edited.jpg

ĐỌC HIỂU - BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC QUÁ!

Đây là chương trình giảng dạy được phát triển bởi Margaret Barker, người sáng lập Ethos Literacy để dạy các thành phần cốt lõi của việc đọc với trọng tâm là
nhận biết âm vị và chữ cái. Nó có thể được sử dụng cho cả những người học tiếng Anh và đọc viết cơ bản.

 

Chúng tôi đã giới thiệu Đọc - Bạn Cũng Có Thể Làm Được! Tại Hội nghị ProLiteracy năm 2019, nơi Margaret thuyết trình trước những người trưởng thành học xóa mù chữ. Các thành viên hội đồng quản trị Julie McCord và Jerrid Williams đã nói chuyện với những người tham dự hội nghị về chương trình giảng dạy.

jerrid-julie.jpg
booth.jpg
proliteracyconfpresent.jpg