NHỮNG SỰ KIỆN ĐÃ QUA

Chúng tôi muốn tương tác với cộng đồng và những người ủng hộ chúng tôi! Nhiều sự kiện của chúng tôi, trong quá khứ và hiện tại, trực tiếp hỗ trợ mục tiêu của chúng tôi trong việc nâng cao khả năng đọc viết của người lớn. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tham gia với chúng tôi cho bất kỳ sự kiện trong tương lai !

Event Thumbnail (1).png

Cuộc thi truyện ngắn

IMG_0483.jpg

Cuộc thi truyện ngắn

'Burque Bee

Ngày mù với một cuốn sách